لطفا کمی صبر کنید

کشف خون قرمز جیگری در رگ مدیر 3500 میلیاردی موسسه نور

سپرده گذاریها در موسسه نور 16 هزار میلیارد تومان منعکس شده که در خود این سپرده ها هم ابهاماتی است و در گزارشات بعدی نکات پنهان پرونده منتشر می شود.