لطفا کمی صبر کنید

خروج اطلاعات استراتژیک کشور مهمترین دستاورد FATF است !

درحالی که اغلب کشورهای دهکده جهانی مشغول محافظت از اطلاعات اقتصادی و آمارهای مربوطه با استفاده از روش‌های گوناگون هستند، مطرح شدن موضوع پیوستن ایران به FATF در کشورمان خبر ساز شده است. در این زمینه گروهی از کارشناسان اقتصادی براین باورند که مهمترین کارکرد استانداردهای FATF بخصوص در شرایط فعلی کشورمان انتقال اطلاعات اقتصادی و تراکنش‌های مالی به خارج از مرزهاست و باید از این اتفاق جلوگیری کرد.