لطفا کمی صبر کنید

کارگران باید فقط دغدغه کار را داشته باشند نه دغدغه جان و نان

مدیران در راستای تأمین حداقل های زندگی کارگران معدن باید تمام تلاش خود را به کار بندند تا آنها تنها دغدغه کار را داشته باشند نه دغدغه جان و البته نان.