لطفا کمی صبر کنید

در صنعت سنگ رفوزه‌ایم

دکتر شفیعی رئیس انجمن سنگ ایران گفت: در صنعت سنگ رفوزه ایم.