لطفا کمی صبر کنید

دخل و خرجی که همخوانی ندارند/سبد معیشت، مبنای تعیین حداقل دستمزد

بند دوم ماده 41قانون کار سبد معیشت را مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار داده که در حال حاضر حقوق کارگران با معشیت خانوار همخوانی ندارد.