لطفا کمی صبر کنید

انحراف تخصیص بهینه منابع ؛ نابودی تولید، فاجعه ملی

ایلنا: صاحب نظران تخصیص بهینه منابع را از موفقیت‌های مهم در فعالیت‌های اقتصادی می‌دانند، براساس این اصل منابع کشور صرف بخش‌هایی می‌گردد که دارای مزیت اقتصادی بیشتر است و مبنا رقابت سازنده در تامین منافع ملی و آحاد مردم است.