لطفا کمی صبر کنید

روش های سنتی بزرگترین چالش صادرات کشور است

رئیس هیئت مدیره آکادمی آموزش صادرات ایران گفت: در حال حاضر بزرگترین درد و چالش بخش تجارت خارجی کشور به ویژه حوزه صادرات پیروی از شیوه های سنتی است.