لطفا کمی صبر کنید

از لغو امتیازنامه نفت تبعه روس تا مدیرعاملی مهدی سمیعی در سازمان برنامه

موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی سومین روز آذر ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.