لطفا کمی صبر کنید

عراق و عربستان ۱۸ قرارداد در زمینه انرژی امضاء کردند

عراق برای توسعه بخش انرژی خود، ۱۸ قرار داد همکاری با شرکت های سعودی به امضاء رساند.