لطفا کمی صبر کنید

اروپا فهرست سیاه کشورهای امن برای فرار مالیاتی را منتشر کرد

اتحادیه اروپا، نام کشورهای موجود در فهرست سیاه و خاکستری برای فرار مالیاتی شرکت ها را منتشر کرد.