لطفا کمی صبر کنید

تمام نيروگاه‌هاي کشور در مدار است

معاون راهبري توليد شرکت برق حرارتي اعلام کرد: با وجود کاهش شديد دما و بارش برف تمام نيروگاه‌هاي کشور با تمام توان در حال خدمت رساني هستند تا مشکلي براي مردم در جهت تأمين برق پيش نيايد.