لطفا کمی صبر کنید

"نیمه‎ی پُر" | ایران جزو ۴ کشور اول دنیا در مبارزه با گرسنگی در ۳ دهه/فقر غذایی ۶۳ درصد کم شد + اسناد

گـزارش جهـانی گرسنگی نشان می دهد، ایران چهارمین کشور موفق دنیا در عرصه مبـارزه بـا گرسـنگی بـوده اسـت و طی سه دهه اخیر شاخص گرسنگی در ایران ۶۳ درصد کم شد.