لطفا کمی صبر کنید

سهم خوراک در سبد هزینه کارگران کاهش یافت/کاهش کیفیت خوراک کارگری

نماینده کارگران در جلسات مزد۹۷، با اشاره به کاهش سهم مواد خوراکی درمعیشت خانوار از ۲۷درصد در سال۹۵ به ۲۴.۵ درصد در سال جاری خبر داد.