لطفا کمی صبر کنید

همکاری ناخواسته کاربران ردایت با تبلیغات انتخاباتی روسیه بر ضد آمریکا

شبکه به اشتراک گذاری لینک رد ایت اعلام کرده بسیاری از انواع محتوای تبلیغاتی روسیه برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا به طور ناخواسته توسط مردم همین کشور بازتوزیع شده است.