لطفا کمی صبر کنید

طرح پیوستن به کنوانسیون UPOV در عین رکورد در اصلاح بذر کلزا در کشور

استاد اقتصادی دانشگاه تهران با بیان این که در حالی برای دولت پیوستن به UPOV مطرح شده است که هیچ حمایتی از به‌نژادگران ایرانی نمی‌شود، در صورتی که در اصلاح بذر گندم و کلزا رکورد زدیم.