لطفا کمی صبر کنید

حذف تعرفه چای وارداتی، رقابت تولیدکنندگان را به همراه دارد

کارشناسان معتقدند؛حذف مالیات بر ارزش افزوده چای خارجی رقابت سخت میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی را به همراه دارد.