لطفا کمی صبر کنید

خداحافظی تدریجی خانوارهای آمریکایی با تلویزیون

تعداد خانه‌هایی در آمریکا که دیگر در آنها اثری از تلویزیون وجود ندارد روز به روز در حال افزایش است، امری که از محبوبیت اینترنت و دیگر ابزار ارتباطی خبر می دهد.