لطفا کمی صبر کنید

نقش خصومت با ایران در سیاست خارجی ترامپ

پروفسور «جان مرشایمر» افزایش خصومت بین ایران و آمریکا را از عناصر سیاست خارجی رئیس جمهور آمریکا برشمرد.