لطفا کمی صبر کنید

سیلی قرن به آمریکای ترامپ/ قطعنامه مجمع عمومی الزام آور است‎

دولت آمریکا با وجود تهدیدهای خود علیه کشورهای جهان، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شکست سنگینی خورد که حقوقدانان این شکست را به مثابه "سیلیِ قرنِ هفت میلیارد جمعیت کره زمین به ترامپ" رئیس جمهور آمریکا توصیف کردند.