لطفا کمی صبر کنید

نظاميان صهيونيست به طرف امدادرسانان و خبرنگاران گاز اشک آور شليک کردند