لطفا کمی صبر کنید

پوژدمون: مشکلي در خصوص گفتگو با نخست وزير اسپانيا ندارم