لطفا کمی صبر کنید

شیوع مصرف ماری‌جوآنا در بین زنان باردار آمریکایی

نتایج به دست آمده از یک بررسی نشان داده است، مصرف ماری‌جوآنا در بین زنان باردار آمریکایی به شدت شیوع یافته است.