لطفا کمی صبر کنید

سفير جديد آمريکا در هلند اظهاراتش عليه اسلام گرايان را پس گرفت