لطفا کمی صبر کنید

نام ترکیه در آستانه حذف شدن از فهرست کشورهای آزاد

موسسه غیر دولتی «خانه آزادی» در گزارش سالیانه خود نمره آزادی ترکیه را کاهش داد.