لطفا کمی صبر کنید

نسشت پارلمان اروپا در خصوص ایران آغاز شد

پارلمان اروپا نسشت امروز خود را با موضوع برجام و نیز اغتشاشات هفته های گذشته در ایران آغاز کرد.