لطفا کمی صبر کنید

برنامه جهانی غذا به 700هزار آواره روهینگیایی کمک غذایی می دهد

فرانسیس کندی از مقامات برنامه جهانی غذا خبر داد این سازمان به هفتصد هزار آواره روهینگیایی کمک غذایی ارائه می کند.