لطفا کمی صبر کنید

توئيتر در غرب اروپا و روسيه از دسترس بسياري از کاربران خارج شد