لطفا کمی صبر کنید

بدرفتاري با کارگران فيليپيني و مرگ آنها در کشورهاي عربي خليج فارس

هفت مورد مرگ از جمله خودکشي کارگران فيليپ‍يني در کويت اين روزها رسانه هاي فيليپ‍ين را متوجه مشکلات کارگراني کرده که در کشورهاي خارجي از جمله حاشيه خليج فارس بکار گرفته شده اند.