لطفا کمی صبر کنید

قاره آفريقا از سال 2014 فقط 5 درصد رشد اقتصادي داشته است

موسي فاکي محمد گفت:‌ ما به طرحهاي اقتصادي و ارزش هايي که با همبستگي و احترام متقابل در ارتباط است، پايبنديم.