لطفا کمی صبر کنید

سوء رفتار جنسی مدیر«سازمان جامعه انسانی آمریکا» در قبال کارمندان زن

واشنگتن پست نوشت مدیر اجرایی سازمان جامعه انسانی آمریکا با اتهام رفتار غیراخلاقی علیه کارمندان زن این سازمان مواجه است.