لطفا کمی صبر کنید

امواج پوپولیسم به ایتالیا رسید

پیروزی حزب‌ها و افرادی که در گرایش‌های سیاسی‌شان «شبه پوپولیست» به شمار می‌آیند در انتخابات روز یکشنبه ایتالیا نشانه و تأکید تازه‌ای بر میزان ناامیدی رایج در این کشور و بواقع کل پهنه اروپا از سیاستگذاران سال‌های اخیر ایتالیا و همتاهای اروپایی‌شان بوده اما پوپولیسم را نیز از وضعیت نیروی مطلقه یک سال پیش‌اش دور نگه داشته است.