لطفا کمی صبر کنید

کیفیت هوای تهران؛ ۵ درصد بدتر از سال گذشته

70درصد روزهای امسال هوا پاک و سالم در پایتخت تنفس شده و در 30 درصد دیگر روزها هم هوا آلوده بوده.