لطفا کمی صبر کنید

سهم برابر زنان و مردان در دولت آینده آلمان

سوسیال دموکراتها توانستند شش پست وزارت را، متشکل از سه زن و سه مرد از آن خود کنند.