لطفا کمی صبر کنید

خبرنگار العام: شماری از عناصر مسلح به همراه خانواده های خود از طریق گذرگاه آوارگان الوافدین از غوطه شرقی خارج شدند