لطفا کمی صبر کنید

خروج 13 عضو گروه های مسلح از گذرگاه الوافدین

13 عضو گروه های مسلح از گذرگاه الوافدین خارج شدند