لطفا کمی صبر کنید

پرتاب چهار ماهواره اروپایی توسط روسیه

روسیه از پرتاب چهار ماهواره اروپایی از گویان در ناحیه‌های آن‌سوی آب (ماوراءبحار) فرانسه به فضا خبر داد.