لطفا کمی صبر کنید

هند: پول نفت ایران را کامل می پردازیم

کاردار سفارت هند با بیان اینکه هیچ مشکلی بر روی پرداخت مبلغ فروش نفت ایران به هند وجود ندارد، گفت: پرداخت ها به یورو صورت می گیرد.