لطفا کمی صبر کنید

یک مسجد در شهر «برلین» آلمان به آتش کشیده شد

یک مسجد متعلق به ترکیه در پایتخت آلمان توسط گروههایی که هنوز شناسایی نشده اند اما ظاهراً وابسته به «پ ک ک» هستند، به آتش کشیده شد و خسارات شدیدی به آن وارد آمد.