لطفا کمی صبر کنید

پیدا شدن بسته مشکوک در خیابان مشرف به کاخ سفید

در پی پیدا شدن یک بسته مشکوک، خیابان های حوالی کاخ سفید در واشنگتن بسته شد.