لطفا کمی صبر کنید

سومین گروه از غیر نظامیان، غوطه شرقی را از طریق گذرگاه اردوگاه الوافدین ترک کردند.