لطفا کمی صبر کنید

ترامپ به دنبال مهاجران مسلط به زبان انگلیسی است

رئیس جمهور آمریکا قانونی را با هدف کاهش سقف پذیرش مهاجران کم سواد و کم مهارت در آمریکا معرفی کرد که هدف آن جذب مهاجرانی است که به زبان انگلیسی مسلط باشند و از نظر مالی بتوانند خود را تامین کنند.