لطفا کمی صبر کنید

قانون تحمیل شده تجاری آمریکا را نمی پذیریم

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: پکن در تجارت، بر تعهدات خود، ضوابط سازمان تجارت جهانی و توافقات حاصله با طرفین پایبند است اما به هیچ وجه قانون تحمیل شده یک جانبه آمریکا را نمی پذیرد.