لطفا کمی صبر کنید

فارن‌پالیسی: تغییر حکومت ایران، احمقانه است

نشریه آمریکایی فارن‌پالیسی در تحلیلی نوشته دولت آمریکا از ابزارهای لازم برای تغییر حکومت ایران برخوردار نیست.