لطفا کمی صبر کنید

پاسخ مثبت حماس به طرح پیشنهادی مصر درباره تحقق آشتی با جنبش«فتح»

یک مقام مسئول حماس که خواست نامش ذکر نشود؛ افزود: حماس به این طرح پاسخ مثبت داده و منتظر واکنش فتح است.