لطفا کمی صبر کنید

اسفنج آشپزخانه هزاران میلیارد باکتری دارد!

اسفنج آشپزخانه خاستگاه 5 تریلیون میکروب است و باید هفته ای یک بار عوض شود!