لطفا کمی صبر کنید

آمریکا عامل کودتای کامبوج

هون سن نخست وزیر کامبوج گفت آمریکا در پس طرح ضد دولتی که رهبر بازداشت شده مخالفان، عامل آن بود، قرار داشت