لطفا کمی صبر کنید

هشدار مون جائه این به آمیز کره شمالی

مون جائه این رئیس جمهور کره جنوبی درباره پیامد اقدامات تحریک آمیز همسایه شمالی اش هشدار داد.