لطفا کمی صبر کنید

هشدار کره جنوبی به همسایه شمالی

مون جائه این رئیس جمهور کره جنوبی درباره پیامد اقدامات تحریک آمیز همسایه شمالی اش هشدار داد.