لطفا کمی صبر کنید

آخرین فرصت سازمان ملل به دولت میانمار

سازمان ملل به دولت میانمار فرصت داد تا وضعیت مسلمانان این کشور را سامان دهد.