لطفا کمی صبر کنید

آیا استقلال کردستان عراق بدون حمایت جامعه جهانی امکانپذیر است؟

هیچیک از کشورهای خاورمیانه و جهان از تلاش کردهای عراقی برای استقلال از بغداد حمایت نکرده و به عقیده یک کارشناس کرد، بدون این حمایت، بعید است اربیل رسما اعلام استقلال کند.